องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศ ใช้แผน 3 ปี 2560-2562 [ 6 มิ.ย. 2559 ]156
142 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตำบลท่านางแนว [ 8 มี.ค. 2559 ]159
143 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะรอบที่ 3 [ 6 ม.ค. 2559 ]114
144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ธ.ค. 2558 ]154
145 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]112
146 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 18 ธ.ค. 2558 ]154
147 การยืนแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]109
148 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]116
149 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 8 ม.ค. 2558 ]166
150 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]161
151 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]118
152 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]187
153 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 10 ก.ค. 2557 ]170
154 ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560 [ 3 ก.ค. 2557 ]113
155 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]119
156 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/25547 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]114
157 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 [ 20 ก.พ. 2557 ]165
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงงานตามภารกิจ [ 31 ม.ค. 2557 ]171
159 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 19 ธ.ค. 2556 ]153
160 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน [ 4 พ.ย. 2556 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10