องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่ 11  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2566เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน  1 อัตรา นั้น 

 

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหารและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

                        (ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

                   ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้

                    ๑.  สอบปฏิบัติ   ในวันที่    31  มกราคม  2566   เวลา ๐๙.๐๐ – 11.00    น. ณ ที่ทำการ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ประจำตัวสอบ

 

ชื่อ - สกุล

 

เวลาในการสอบปฏิบัติ

1

001

นายคัมภีร์  โพธิ์ชัย

เวลา 09.00-10.00 น.

  1. ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ประจำตัวสอบ

 

ชื่อ - สกุล

 

เวลาในการสอบปฏิบัติ

1

001

นายเถลิงศักดิ์  ขำหวาน

เวลา 10.00-11.00  น.

                   ๒.  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 31   มกราคม 2566  เวลา 13.00 – 15.00   น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ประจำตัวสอบ

 

ชื่อ - สกุล

 

เวลาในการสอบสัมภาษณ์

1

001

นายคัมภีร์  โพธิ์ชัย

เวลา 13.00 – 14.00 น.

2.2 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ประจำตัวสอบ

 

ชื่อ - สกุล

 

เวลาในการสอบสัมภาษณ์

1

001

นายเถลิงศักดิ์  ขำหวาน

เวลา 14.00 – 15.00 น.

(ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

 1. แต่งกายชุดสุภาพในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 2. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ  และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้  ไปแสดงตนในวันสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา  ผู้ใดไปถึงห้องสอบภายหลังที่ดำเนินการสอบไปแล้วในวิชานั้น ๆ เกินกว่า  30  นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 4. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาทำข้อสอบ
 5. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร  หนังสือ  ตำรา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
 6. ห้ามนำข้อสอบหรือสมุดคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 7. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนวิธีการปฏิบัตินี้  หรือทุจริต  หรือพยายามทุจริตในการสอบ  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคำตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้  หากพบว่าผู้ใดทุจริต  หรือสื่อไปในทางทุจริต  จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และอาจพิจารณาให้มีการดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้สมัครรายนั้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว