องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 22 โดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้อนุมัติแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว