องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ จำนวน 1 ฉบับ

2. รายชื่อผู้สูงอายุ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ออกบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ที่จะยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ตามทะเบียนบ้าน, จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ก็สามารถยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
  3. สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา

ดังนั้น เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว