องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

                     ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่  11  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2566 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน  ๑  อัตรา และตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา  จำนวน  1  อัตรา   นั้น

 

                     บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ดังต่อไปนี้

                     ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

                      ลำดับที่                 เลขประจำตัวสอบ                          ชื่อ – สกุล

                          1                         001                                นายคัมภีร์  โพธิ์ชัย

                  

 ตำแหน่ง  พนักงานผลิตน้ำประปา

                      ลำดับที่                 เลขประจำตัวสอบ                         ชื่อ – สกุล

                          1                         001                               นายเถลิงศักดิ์  ขำหวาน

                           ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า      

    • บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
    • ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

๒.๑  ผู้นั้นได้สละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างในเวลาที่กำหนด

๒.๓  ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

    • หากปรากฏว่าภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้าง และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจที่สอบคัดเลือกได้

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว