องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ 4 ปี 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ได้อนุมัติแล้ว

ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว