องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์
จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (๒๕64 – ๒๕66) จำนวน 1  ตำแหน่ง 1  อัตรา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1  กรกฎาคม  2547 ข้อ 18 - 20 และข้อ 23 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวแทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง

                    ๑.1 พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ  

     - ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)            จำนวน    1   อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์    เอกสารประกอบ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
บัญชีรายชื่อผู้พิการ
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว