องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

  • พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
  • เพื่อให้การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว