องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

----------------------------------------

 

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหารและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

๑. สอบข้อเขียน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น. ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 • ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้ แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้นก็ได้
 • การสอบข้อเขียน
  • ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
  • ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนด เริ่มสอบภาคเช้าหรือภาคบ่ายในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบตามที่นั่งที่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสำหรับวิชานั้น
  • ไม่นำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
  • เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

-๒-/๓.๕ ภายใน ๔๕ นาที...

 

 

 

- ๒ -

  • ภายใน ๔๕ นาที นับแต่เวลาที่กำหนด เริ่มสอบภาคเช้าในตารางสอบจะออก จากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
  • เขียนเลขประจำตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบและให้เขียนเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น และเขียนชื่อตัวบรรจงลงในกระดาษคำตอบ
  • เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
  • ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
  • ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่งคำตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
  • แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจำวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
  • เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
  • เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
  • ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ ภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบก็ได้
  • ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
  • ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว