องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12  ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ  27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565  ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว