องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความ ใน หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นมีมติเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง พนักงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง และ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2565 ส่งผลทำให้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีตำแหน่ง พนักงานจ้างภารกิจ (ทักษะ) ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

. ตำแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่

    1. ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ (ทักษะ)
  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา

  • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวตามกฎหมายกำหนดราย
  • **รายละเอียดต่างๆสามารถดาวโหลดดูได้จากเอกสารแนบไฟล์


    เอกสารประกอบ

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว