องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

----------------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านางแนว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ประจำตัวสอบ

 

ชื่อ - สกุล

 

หมายเหตุ

1

001

นายพงษ์พันธ์ ชานนท์

 

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
การแต่งกายให้ผู้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี ผู้สอบผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบได้ในวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หรือ www.thanangnaew.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบไฟล์)    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว