องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว

   ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่  11  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านางแนว  เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถขับรถยนต์ส่วนกลาง และ พนักงานผลิตน้ำประปา  นั้น

         

                                           บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ประจำตัวสอบ

 

ชื่อ - สกุล

 

หมายเหตุ

1

 001

นายคัมภีร์  โพธิ์ชัย

 

  1.  ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ประจำตัวสอบ

 

ชื่อ - สกุล

 

หมายเหตุ

1

 001

นายเถลิงศักดิ์  ขำหวาน

 

อนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะในวันที่   31  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2566  โดยสอบภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ) เวลา  09.00 – 11.00  น. และสอบสัมภาษณ์  เวลา  13.00 – 15.00 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น การแต่งกายให้ผู้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  ในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2566

                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว