องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 22 โดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้อนุมัติแล้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566 ดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว