องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไขแล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับแก้ไข

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว