วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียน 1/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
4  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ประจำภาคเรียน 1/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ใช้งานประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง