วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหัวกะโหลกสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่าหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่แม่บท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถแบ๊คโฮ เพื่อปรับตลิ่งแม่น้ำชีเพื่อตั้งเครื่องสูบน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อทรายกำจัดยูงลายและน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน)
18  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ล้อวัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง