วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดและระบบเปิด หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เกี่ยวกับกิจการน้ำประปา(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก ถ.113-14 บ้านโนนเขวา ไปหา บ้านหนองบัวเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปถนนสายบ้านโพนงาม ไปหา บ้านหนองหญ้าขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด ขนาด 200 ซีซี ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการสูบน้ำตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค(เข้าระบบประปา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5)ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง