วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อมาซ่อมแซมระบบประปา ภายในตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการสูบน้ำตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค (เข้าระบบประปา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมไดนาโมมอเตอร์สูบน้ำระบบน้ำประปาภายในตำบลท่านางแแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ปีการศึกษา 2/2563 จำนวน 80 วันทำการและตามตารางสอนชดเชยของโรงเรียน
27  ม.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเมน เพื่อให้การทำงานเว็บไซต์ องค์การบริการส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง