วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปหา บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19( Coronavirus Disease 2019 ( COVID19 )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อ ป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำไหลเข้าหัวกะโหลกสูบน้ำผลิตน้ำประปา หมู่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตกำลังไฟฟ้า 1,510 w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียร /ตัด แบบมือถือ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท่านางแนว หมู่ 8 และบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง