วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนมของององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาต่อท่อหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่าหนองแดงรายละเอียดตามประมาณราคา อบต.ท่านางแนว กำหนดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปาที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จัดซื้อถุงกระสอบทรายโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคประจำปีงบประมาณ 2563(หนองกุดเป่ง)