วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที.ชนิดกล่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่อประปาแตกน้ำไหลลงนาทำให้ดินในนาเป็นเกลือสถานที่ ปากทางบ้านหนองบัวเลิง หมู่ 3 ไปหา บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 ตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ยกร่องพูนดินลงลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เกี่ยวกับกิจการน้ำประปา(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เนื่องในการจัดพิธีเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุดาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู. เอส.ที ชนิดกล่อง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง