วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที.ชนิดกล่องรสจืด ช่วงปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่านางแนว จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดร่องผันน้ำจากแม่น้ำชีเข้ากักเก็บแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยแนวคิดระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) บ้านท่านางแนว หมู่ 9 สถานที่จากบ้านนายบุญสวน จันทร์แก้ว ? บ้านนางพรทิพย์ ปิวไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ(ด้วยแนวคิดระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) บ้านท่านางแนว หมู่ 9 สถานที่จากสี่แยกบ้านนางพรรัตน์ ศรีภิรมย์?บ้านนายบุญสวน จันทร์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซลาเซลล์พร้อมหอถังสูง ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร บ้านท่านางแนว หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสูบน้ำจากแม่น้ำชีเข้ากักเก็บยังหนองบัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 จากแม่น้ำชี ถึงกุดเป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง