วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว(ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(แบบซัมเมอร์ส)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก บ้านน้ำซับ หมู่ 7 สถานที่ จากบ้านน้ำซับ-ซับคา (ช่วงระหว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมขาตั้งเพื่อสำรองไว้แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ภายในตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-49-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างสูบน้ำจากแม่น้ำชีเข้ากักเก็บยังหนองบัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกัน การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เกี่ยวกับกิจการน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษาฯ)
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง