วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำประปาภายในตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง 416-53-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ประปาเพื่อมาซ่อมแซมระบบประปา ภายในตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง