วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรท์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเวทีในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำกระทงโชว์ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
โครงการการขยายเขตประปาภายในตำบลท่านางแนว
21  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ 416-56-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา และใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง