วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไดนาโมผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7
24  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว หมู่ 8
17  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจัดเก็บขยะมูลฝอยหมายเลขครุภัณฑ์005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง