วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อมาแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียภายในตำบลท่านางแนว (EM บอล,ปูนขาวฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ปีการศึกษา 2/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ทะเบียน กต 1581 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง