วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
5  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทางในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว(ห้องกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน((กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เกี่ยวกับกิจการน้ำประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง