วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถอีแต๋นบรรทุกขยะมูลฝอย 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
22  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง