วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ 9 ตำบลท่านางแนว สถานที่ จากบ้านนางสำลี วงษ์ชัย ถึงบ้านนายเลิศ พลไธสง(ช่วงระหว่าง)บ้านท่านางแนว หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกู้ชีพ-กู้ภัย 0001-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อของขวัญของรางวัลในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี