วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถเก็บขยะมูลฝอย 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียน1/2561
11  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำภาคเรียน1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาระหว่างหมู่บ้านโนนเขวา ไปบ้านโพนงาม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง