องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

  ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี  พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   ให้กระทรวงการคลัง  สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน    การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗     และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   หมวด ๑๑   ข้อ  ๑๐๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น  ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

 

                         บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบ       โดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว