องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยนายอำเภอแวงน้อย ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 วรรค 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว