องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  โดยนายอำเภอแวงน้อย  ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่      22  กันยายน พ.ศ. 2563 แล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 มาตรา 87 วรรค 2  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล        ท่านางแนว ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  


    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว