องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล


การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
การใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
*************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   และนายอำเภอแวงน้อย  ได้อนุมัติให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล     ท่านางแนว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล       ท่านางแนว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว