องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
เรื่อง  การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
*************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  โดยนายอำเภอแวงน้อย  ได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 แล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 มาตรา 71 วรรค 3  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบล        ท่านางแนว ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว