องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

          1. การคมนาคม

                   1) ถนนสายหลัก

                   - ถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2065 ผ่าน หมู่ 2,6,8,9

                   - ถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2233  ผ่าน หมู่ 1,3,6,10

                   2) ถนนสายรอง

                   - ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.ท่านางแนว มีดังนี้

                     ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  มีความยาวทั้งสิ้น  105กิโลเมตร

                             - ถนนลาดยาง                       ระยะทาง     15       กิโลเมตร

                             - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          ระยะทาง     30       กิโลเมตร

                             - ถนนลูกรัง                           ระยะทาง     60       กิโลเมตร                           

          2. การโทรคมนาคม

                   - โทรศัพท์ครัวเรือน                           จำนวน  7  หมู่บ้าน

                   - โทรศัพท์สาธารณะ                          จำนวน  9  ตู้

         3. การไฟฟ้า

                   การใช้ไฟฟ้าในตำบลท่านางแนว  อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแวงน้อย

                   - มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  10 หมู่บ้าน

          4. แหล่งน้ำ

               การใช้น้ำประปาในตำบลท่านางแนว

                   - มีการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน)   ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1) แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   - แม่น้ำชี ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,8,10  ของตำบลท่านางแนว มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร

                   - ลำห้วย  หนองบึง และอื่น ๆ                       จำนวน  23  แห่ง

2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                             - ประปาหมู่บ้าน                            จำนวน    5  แห่ง

                             - ฝาย                                         จำนวน    5  แห่ง

                             - บ่อบาดาล                                  จำนวน  24  แห่ง

                             - บ่อน้ำตื้น                                   จำนวน    4  แห่ง