องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพสังคม  

          1. การศึกษา


 

           จำนวนนักเรียน          จำนวนครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา


     2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนตำบลท่านางแนว  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ 7 แห่ง  คือ

         3. การสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง