องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          1. อาชีพ

          สภาพทางเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วจะประกอบอาชีพรับจ้าง  รับราชการ ธุรกิจ ร้านค้าขนาดเล็ก  โดยรวมแล้วราษฎรจะประกอบอาชีพหลายอย่างควบคู่กันไป

          2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ร้านค้า/ร้านอาหาร/เขียงเนื้อ  41  แห่ง   โรงสีข้าว/ลานรับซื้อ  11  แห่ง  ร้านซ่อม/วัสดุ  6  แห่ง  ปั๊มน้ำมัน/น้ำมันขวด/โรงผลิตแป้งขนมจีน,ผลิตขนมจีน  3  แห่งฟาร์มไก่/เป็ด/โรงเพาะเห็ด  4  แห่ง  ร้านถ่ายเอกสาร/ร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ต  1  แห่ง  เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ/ร้านเสริมสวย/บ้านเช่า  3  แห่ง  ตู้ ATM/ตู้ชุมสายโทรศัพท์  3  แห่ง