องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

          1. ที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ตั้งอยู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8  ตำบลท่านางแนว   อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลท่านางแนวเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอแวงน้อย  มีระยะห่างจากอำเภอแวงน้อย 12 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 108 กิโลเมตร 

          2. พื้นที่

          ตำบลท่านางแนว  มีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมด  27,212 ไร่  หรือ 43.54  ตารางกิโลเมตร

การใช้ที่ดินในเขต อบต.


          3. ภูมิประเทศ

ตำบลท่านางแนว   มีลักษณะพื้นที่เป็นแนวยาวจากตะวันออกมายังทิศตะวันตก  โดยทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขา  (ภูระงำ ) มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ จุดที่สูงสุดจะอยู่บริเวณป่าภูถ้ำ      ซึ่งตั้งอยู่บ้านน้ำซับ  มีความสูงประมาณ 250 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ลักษณะพื้นที่ตำบลท่านางแนว    จะมีลักษณะลาดเอียงจากบริเวณสูงสุด (ภูถ้ำ) มายังทิศตะวันตก   ลักษณะจะเป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำชี   ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล   ประมาณ 190 เมตร   

ตอนกลางของพื้นที่  จะมีลักษณะเป็นป่าสลับกับพืชไร่และข้าวของราษฎร   ส่วนใหญ่แล้วบริเวณนี้ดินมีลักษณะเป็นหินกรวด  เป็นทราย   ทำให้การทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล  ทิศตะวันตก  พื้นที่ของตำบลท่านางแนวจะมีห้วยยางบงซึ่งมีจุดกำเนิดจากบ้านน้ำซับมาสิ้นสุดที่บ้านท่านางแนว  หมู่ที่  8  เป็นแนวเขตธรรมชาติกั้นระหว่างตำบล

ท่านางแนวกับตำบลละหานนา   และมีห้วยโพนงามซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือเป็นแนวเขตธรรมชาติกั้นระหว่างตำบลท่านางแนวกับตำบลโนนทอง  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  ด้านทิศตะวันตกจะมีแม่น้ำชีเป็นแนวเขตธรรมชาติกั้นระหว่างตำบลท่านางแนวกับตำบลยางหวาย  และตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิเป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำชีเหมาะแก่การเพาะปลูก 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง   อำเภอแวงใหญ่  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก     ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลละหานนา   องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย และเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก      ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  และองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้              ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

          4. ข้อมูลประชากร

          จากข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอแวงน้อย     การตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน     เดือน

เมษายน  พ.ศ. 2558  ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น    มีประชากรทั้งหมด    จำนวน  4,782  คน  2,452ชาย  คน  2,330 หญิง  คน  จำนวนครัวเรือน  1,430  ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  110  คนต่อตารางกิโลเมตร 

1.4.1  มี  10  หมู่บ้าน             จำนวนครัวเรือน  1,430 ครัวเรือน

1.4.2 จำนวนประชากรทั้งหมด    4,782  คน(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2558  สำนักงานทะเบียนราษฎร อ.แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)

4.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  110  คน/ตารางกิโลเมตร

4.4 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  3  คน/ครัวเรือน

4.5 จำนวนประชากร  จำแนกตามเพศและช่วงอายุ (ปี)


 

4.6 ข้อมูลสถิติประชากร  ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

 


 ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎรอำเภอแวงน้อย    เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558

4.7 เปรียบเทียบจำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งหมดกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพแล้ว 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น