องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ตำบลท่านางแนวน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   นำชุมชนเข้มแข็ง

แหล่งวัฒนธรรมประเพณี   สิ่งแวดล้อมดี   มีความสามัคคี

นำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่พัฒนา   แบบพึ่งพาตนเอง