องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้ง การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ

งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

      4.1  งานบริหารการศึกษา

                             - งานพิจารณาแผนอัตรากำลัง และงบประมาณ

                             - งานวางแผนงาน

                             -  งานควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาด้านการศึกษา

                             - งานนิเทศการศึกษา

                             - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

                             - งานลูกเสือ และยุวกาชาด

      4.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เปลี่ยนชื่อ)

          - งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          - งานวิเคราะห์ วิจัย แนะแนว วัดผล และประเมินผลการศึกษา

          - งานสร้างพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาตำราเรียน

          - งานวางแผนการศึกษา

          - งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

          - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

          - งานกีฬาและนันทนาการ

          - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว