องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองช่าง

3.  กองช่าง

                   ส่วนโยธา ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้าส่วนโยธา  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนโยธา  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ

  3.1  งานก่อสร้าง

      - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ

- งานข้อมูลก่อสร้าง

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

      - งานประเมินราคา

      - งานคาบคุมการก่อสร้างอาคาร

      - งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3.3  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง

      - งานประสานธารณูปโภคและกิจการประปา

      - งานไฟฟ้าสาธารณะ

      - งานระบายน้ำ

      - งานสำรวจและแผนที่

      - งานวางผังพัฒนาเมือง

      - งานควบคุมทางผังเมือง

      - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง