องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สำนักปลัด

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของการบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการและสารบรรณ งานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน ดังนี้

1.1     งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานสารบรรณ

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานบริหารงานบุคคล

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานรับรองและงานรัฐพิธี

- งานส่งเสริมทางการเกษตร

- ส่งเสริม สนับสนุนในการปลูกพืช ผลไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ทำไร่นาสวนผสม

- งานสนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการดำรงชีวิต

- งานส่งเสริมปศุสัตว์

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- งานรักษาความสะอาด

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมโรค

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

- งานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดของส่วนราชการใด

    1.2  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

          -  งานนโยบายและแผนพัฒนา

          - งานวิชาการ

          - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

          - งานงบประมาณ

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     1.3  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

          - งานกฎหมายและนิติกรรม

          - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

          - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     1.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (เปลี่ยนชื่อ)

          - งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์

          - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

          - งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          - งาน จปฐ.

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง