องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

 
 
 
นางเพ็ญพรรณ  เชิมชัยภูมิ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 นายกิตติมศักดิ์ รักษาพงศ์

นางนัฎพร  งามนาวัง
นักวิชาการศึกษา
ครู ระดับ ค.ศ.1
ครู  ค.ศ.1


นางสาวิตรี  ชัยย่อย นางณัฐธิดา สุวรรณเลิศ

ครู อันดับ ค.ศ.1
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก