องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

 
 
 
นางเพ็ญพรรณ  เชิมชัยภูมิ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
   เบอร์ติดต่อ  08-7339-1865  

นายกิตติมศักดิ์ รักษาพงศ์


นักวิชาการศึกษา
ครู ระดับ ค.ศ.1
ครู  ค.ศ.1
 เบอร์ติดต่อ 09-6112-2870   เบอร์ติดต่อ    เบอร์ติดต่อ  


นางสาวิตรี  ชัยย่อย นางณัฐธิดา สุวรรณเลิศ
นายพงษ์พันธ์  ชานนท์
ครู อันดับ ค.ศ.1
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 เบอร์ติดต่อ 08-9690-4264
 เบอร์ติดต่อ 06-1965-8646 
  เบอร์ติดต่อ  0856776051