องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 
นายชาติวันชัย  สุขศรี
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวดวงกมล  ก้อนศิลา


วิศวกรโยธา


นายไพรสันติ์  ภาระภักดิ์

นายวิทยา เหชัยภูมิ

นายเถลิงศักดิ์  ขำหวาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พนักงานผลิตน้ำประปา

พนักงานผลิตน้ำประปานายม้วน  อ้วนสา

พนักงานผลิตน้ำประปา