องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
 
นางสาวสมพร  สิงห์ชัย
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   เบอร์ติดต่อ  08-8582-3948  
นางสาวพีระนันท์  ศรีวงษ์ชัย นายจักรพงษ์  ทุมคำปัญจรัส นางสายรุ่ง ศรีนาท
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 เบอร์ติดต่อ  08-4402-1909   เบอร์ติดต่อ  09-6408-3190  เบอร์ติดต่อ  09-0729-2308

 
นางสาวนิโลบล  สุชิรณวงษ์
นางสาวจิระวรรณ ศรีวงษ์ชัย
นางรำพรวณ  น้อมมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ  09-8189-4769
 เบอร์ติดต่อ   08-7679-1903
 เบอร์ติดต่อ  09-8593-7452