องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นางสุภวรรณ  หล่มเหลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 

นางสุภวรรณ  หล่มเหลา

 

นางอรอนงค์ ศรีวงศ์ชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 

 

 
นางเพชรรัตน์  ประวันตา
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสุภาพร  ปกาสิทธิ์
นางสาวพิริยาพร  ฉั่นพัฒนาพงศ์
นายทินกฤต  แคว้นคอนฉิม
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุข


 

 

นางสาวสุภาพร บุญเกื้อ
นายสันติ  ทวีเปล่ง
ส.อ.ชาติเชื้อ  ชัยสนาม
นักพัฒนาชุมชน 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


 

 นางสาวกัญญานัฐ  สุนนท์


 นางสาวอรอนงค์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
  นายนิยม  บุญลือ  นายณัฐพงศ์  ฤทธิหงส์
  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ