องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นางสุภวรรณ  หล่มเหลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   เบอร์ติดต่อ  08-5461-9136
 
 

นางสุภวรรณ  หล่มเหลา

 

นางอรอนงค์ ศรีวงศ์ชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 เบอร์ติดต่อ  08-5461-9136    เบอร์ติดต่อ  09-4542-1415
 

 

 
นางเพชรรัตน์  ประวันตา
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   เบอร์ติดต่อ  08-0006-9948  

นางสุภาพร  ปกาสิทธิ์
ส.อ.ชาติเชื้อ  ชัยสนาม
นายทินกฤต  แคว้นคอนฉิม
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุข
 เบอร์ติดต่อ  08-1047-7619  เบอร์ติดต่อ 08-8945-1953  เบอร์ติดต่อ  09-1865-0252


 

นางสาวสุภาพร บุญเกื้อ
นายสันติ  ทวีเปล่ง
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เบอร์ติดต่อ   06-2893-9647
 เบอร์ติดต่อ  09-5119-2588  เบอร์ติดต่อ  ....................

 


 

 นางสาวกัญญานัฐ  สุนนท์


 นางสาวอรอนงค์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 เบอร์ติดต่อ  08-4602-7571    เบอร์ติดต่อ  09-8479-3653
   
 นายคัมภีร์  โพธิ์ชัย
-ว่าง-  นายณัฐพงศ์  ฤทธิหงส์
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 เบอร์ติดต่อ 08-2735-1236
 เบอร์ติดต่อ  ....................  เบอร์ติดต่อ  06-5814-3241