องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นางสุภวรรณ หล่มเหลา
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นางสุภวรรณ  หล่มเหลา
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางเพชรรัตน์  ประวันตา
นางสาวสมพร  สิงห์ชัย
นายชาติวันชัย  สุขศรี
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นางเพ็ญพรรณ  เชิมชัยภูมิ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม