องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นางสุภวรรณ หล่มเหลา
รอง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  เบอร์ติดต่อ 08-5461-9136  
 
 
 
นางสุภวรรณ  หล่มเหลา
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  เบอร์ติดต่อ 08-5461-9136  
นางเพชรรัตน์  ประวันตา
นางสาวสมพร  สิงห์ชัย
นายชาติวันชัย  สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 08-0006-9948
เบอร์ติดต่อ 08-8582-3948
เบอร์ติดต่อ 08-2870-8903
 
 
 
นางเพ็ญพรรณ  เชิมชัยภูมิ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
 
  เบอร์ติดต่อ 08-7339-1865